VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Thông báo về kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

          VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ Số:   03/ HĐGSCS-VNLNT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022 THÔNG BÁO Về kết quả xét đạt tiêu…

Diễn đàn Việt Nam – Nhật Bản: Thêm một cánh cửa vào thế giới công nghệ hạt nhân

Khởi đầu như một nơi trao đổi về đào tạo nhân lực và công nghệ trên lộ trình VINATOM chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận nhưng ngay cả khi kế hoạch đã tạm dừng vào năm 2016, Diễn đàn Việt Nam – Nhật Bản vẫn được… Xem thêm »

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ của các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc            Số:    322      /QĐ-VNLNT Hà Nội, ngày   15 tháng  7  năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ của các ứng viên…

THÔNG BÁO Về lịch các phiên họp đánh giá báo cáo tổng quan và năng lực ngoại ngữ của các ứng viên PGS tại HĐGSCS Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2022

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ  VIỆT NAM HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ Số:   02 / HĐGSCS-VNLNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2022 THÔNG BÁO Về lịch các phiên họp đánh giá báo…

Luận án nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Dũng

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Dũng 2.Giới tính: Nam3. Ngày sinh: 01/05/1978 4. Nơi sinh: Thanh Hóa5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 584/QĐ-VNLNT ngày 20/12/20176. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng… Xem thêm »