VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Giới thiệu về chương trình đào tạo Nghiên cứu sinh

Văn bản qui định đối với NCS

  • Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (12/04/2018 12:59)

    TT Nội dung Link downloand I Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 2 Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo… Xem thêm »

Biểu mẫu dành cho Nghiên cứu sinh

Các yêu cầu trong quá trình học

Danh sách Nghiên cứu sinh và đề tài nghiên cứu

Thủ tuc bảo vệ luận án

Thủ tục dự thi

Danh sách giảng viên cơ hữu