VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Giới thiệu về chương trình đào tạo Nghiên cứu sinh

Văn bản qui định đối với NCS

Biểu mẫu dành cho Nghiên cứu sinh

Các yêu cầu trong quá trình học

Danh sách Nghiên cứu sinh và đề tài nghiên cứu

Thủ tuc bảo vệ luận án

Thủ tục dự thi

Danh sách giảng viên cơ hữu