VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Trần Trầm
  • Lượt xem: 102

         

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

Số:   03/ HĐGSCS-VNLNT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Về kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2022

Ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2022, Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tiến hành họp phiên họp thứ 2 và thứ 3 để thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, và đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Căn cứ kết quả thẩm định và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam xin thông báo đến các đơn vị và các ứng viên kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam như sau:

  • Tổng số ứng viên chức danh phó giáo sư được xét được tại Hội đồng: 03 người
  • Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm: 03 người
  • Danh sách ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị công tác

Kết quả tín nhiệm

1

Hồ Mạnh Dũng

PGS

Vật Lý, Vật lý hạt nhân

Trung tâm hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh

Đạt

2

Trịnh Anh Đức

PGS

Hóa Học, Hóa Phân tích

Trung tâm Đào tạo hạt nhân

Đạt

3

Trần Minh Quỳnh

PGS

Hóa Học, Hóa Hữu cơ

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

Đạt

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến, xin phản ánh bằng văn bản và gửi về Ban thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam theo địa chỉ liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung (Thư ký Hội đồng), Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Triển khai, Trung tâm Đào tạo hạt nhân. Điện thoại: 0988523469; hoặc email: nguyentkdz91@gmail.com trước ngày 12/8/2022.  

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

– Các đơn vị của Viện;

– Website Viện, Trung tâm (để t/b);

– Các ứng viên (để t/b);

– Lưu: VT, NTC.

TM. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

GS.TS. Đào Tiến Khoa

 

03_HDGSNN_VNLNT

01_Mau 1-Ho Manh Dung, Mẫu 1-TRINH ANH Duc (FINAL)-Rev fin, Mau 1-Tran Minh Quynh.