VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

 • Trần Trầm
 • Lượt xem: 63

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

 VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

Số:   02 / HĐGSCS-VNLNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

  Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Về lịch các phiên họp đánh giá báo cáo tổng quan và năng lực ngoại ngữ của các ứng viên PGS tại HĐGSCS Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2022

Căn cứ kế hoạch làm việc của Hội đồng Giáo sư Cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2022 ban hành kèm theo Công văn số 242/VNLNT-NTC ngày 19/5/2022 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam;

HĐGSCS Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo lịch các phiên họp thứ 2 và thứ 3 để đánh giá hồ sơ của các ứng viên PGS, các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan bằng ngoại ngữ đã đăng ký, thẩm định năng lực ngoại ngữ của các ứng viên năm 2022 như sau:

Phiên 2: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2022

 • Thời gian: sáng từ 8h30’-11h30’; chiều từ 13h30’-16h30;
 • Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội;
 • Nội dung:
 • Trao đổi, thống nhất những vấn đề chung về đánh giá hồ sơ;
 • Nghe báo cáo thẩm định hồ sơ từng ứng viên; Người thẩm định đọc bản trích ngang của từng ứng viên;
 • Trao đổi công khai, đánh giá và biểu quyết danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn được báo cáo tổng quan và thẩm định năng lực ngoại ngữ.

Phiên 3: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2022

 • Thời gian: sáng từ 8h30’ -11h30’; chiều từ 13h30’-16h30;
 • Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Nội dung:
 • Ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan trước Hội đồng;
 • Thành viên Hội đồng trao đổi thảo luận công khai về các nội dung ứng viên đã trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung liên quan đến chuyên môn của các ứng viên;
 • Hội đồng thẩm định đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của các ứng viên;
 • Biểu quyết và thông qua danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Các ứng viên PGS tại HĐGSCS Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ trình bày báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung phục vụ cho việc thẩm định năng lực ngoại ngữ trước Hội đồng. Trong đó, các tiêu chí đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng viên PGS cụ thể như sau:

 1. Đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn:
 • Đọc hiểu được các bài báo và tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ;
 • Viết được các bài báo chuyên môn bằng ngoại ngữ;
 • Giảng dạy, trình bày, thảo luận (nghe, nói) chuyên môn bằng ngoại ngữ.
 1. Đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh:
 • Diễn đạt những điều muốn trình bày cho người khác hiểu bằng tiếng Anh;
 • Hiểu được người khác nói bằng tiếng Anh những thông tin chung về chuyên môn và giao tiếp thông thường.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung (Thư ký Hội đồng), Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Triển khai, Trung tâm Đào tạo hạt nhân. Điện thoại: 0988523469; hoặc email: nguyentkdz91@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

– Hội đồng GSNN (để b/c);

– Website Viện, Trung tâm (để t/b);

– Các ứng viên PGS (để t/b);

– Lưu: VT, NTC.

TM. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(đã ký)

 

GS.TS. Đào Tiến Khoa

Tài liệu liên quan