VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Trung tâm Đào Tạo có tên tiếng Anh là: NUCLEAR TRAINING CENTER (NTC)

Trụ sở chính đặt tại: 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

 

Ban Lãnh Đạo Trung tâm 

         Giám đốc 

PGS. TS. Trịnh Anh Đức

Tel: 024.35690080 (107)
Emai: ducta@vinatom.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

Ban Giám đốc

Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Trung tâm, trực tiếp chỉ đạo các công tác sau đây:

–   Công tác tổ chức cán bộ và hoạt động đào tạo;

–   Xây dựng định hướng phát triển Trung tâm;

–   Công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại tố cáo;

–   Công tác thi đua khen thưởng;

–   Công tác hợp tác quốc tế.