VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Trần Trầm
  • Lượt xem: 50
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số:    322      /QĐ-VNLNTHà Nội, ngày   15 tháng  7  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ của các ứng viên

đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022

VIỆN TRƯỞNG

 VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-BKHCN ngày 20/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy đinh tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Công văn số 95/HĐGSNN ngày 04/11/2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên, công khai và báo cáo kết quả xét;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-VNLNT ngày 17/5/2022 của Viện Trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022;

Căn cứ Công văn số 02/2022/HĐGSCS-VNLNT ngày 14/7/2022 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về kế hoạch đánh giá báo cáo tổng quan và tiêu chí đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng viên phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2022;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo hạt nhân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Danh sách thành viên Tổ thẩm định ngoại ngữ kèm theo Quyết định này), và cử GS.TS. Đào Tiến Khoa – Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở làm Tổ trưởng.

Điều 2. Tổ thẩm định có trách nhiệm đánh giá năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của các ứng viên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Đào tạo hạt nhân và các thành viên Tổ thẩm định có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Hội đồng GSNN (để b/c);

– Website Viện, Trung tâm (để t/b);

– Các ứng viên PGS (để t/b);

– Lưu: VT, NTC.

VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

Trần Chí Thành

Tài liệu liên quan