VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Lý Duy Nhất

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Vật lý cho nghiên cứu sinh Lý Duy Nhất. Đề tài: “Ảnh hưởng của từ trường lên cấu trúc năng lượng nguyên tử hydro trong plasma và exciton trong đơn lớp TMD”. Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và… Xem thêm »

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Thanh Phi Hùng

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Vật lý cho nghiên cứu sinh Hoàng Thanh Phi Hùng. Đề tài: “Nghiên cứu mô phỏng và cải tiến thiết kế bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000/V-320 sử dụng vi hạt Gd2O3 bằng chương trình MVP”. Chuyên ngành:… Xem thêm »

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc             Số:   166 /QĐ-VNLNT      Hà Nội, ngày  13 tháng   4 năm 2022         QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tuyển… Xem thêm »

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

             BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  187 / VNLNT-NTC V/v thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 Hà… Xem thêm »

Thông báo Về việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2022 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

                            BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  186 /TB-VNLNT Hà Nội, ngày  18    tháng  4  năm 2022  … Xem thêm »