VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Trần Trầm
  • Lượt xem: 30

             BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  187 / VNLNT-NTC

V/v thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Hà Nội, ngày   18  tháng   4  năm 2022

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Thực hiện Công văn số 65/HĐGSNN ngày 8/04/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN) thông báo kế hoạch đến các đơn vị như sau:  

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 gửi Trung tâm Đào tạo hạt nhân

06/5

2

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

01/6 – 15/6

3

Hạn cuối cùng ứng viên nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 về Trung tâm Đào tạo hạt nhân.

– Ứng viên nộp 03 bộ hồ sơ được in, chụp trên giấy A4, đóng bìa, có mục lục và đánh số trang tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân.

– Ứng viên truy cập vào trang thông tin điện tử của HĐGSNN tại địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/ungvien/ và thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký và nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1, Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31/8/2018 ban hành của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và kèm theo hướng dẫn sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg, ngày 31/8/2020).

30/6

4

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở của Viện NLNTVN họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

1/7 – 25/7

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị có nhu cầu đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS thực hiện theo kế hoạch trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trần Thanh Trầm, Nguyễn Thị Thơm – Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Triển khai, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội;

Điện thoại: (024)35690080 (102);

Fax: (024) 35690081 ;

E-mail: tttram80@yahoo.com; thom.nguyen1008@gmail.com.

Nơi nhận: 

– Các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN;

– Website Viện NLNTVN (để t/b);

– Website NTC (để t/b);

– Lưu: VT, NTC.

 

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

Phạm Quang Minh

       187_VNLNT_NTC