VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Văn bản qui định đối với NCS

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc             Số:   166 /QĐ-VNLNT      Hà Nội, ngày  13 tháng   4 năm 2022         QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tuyển… Xem thêm »

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

TT Nội dung Link downloand I Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 2 Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo… Xem thêm »