VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Thủ tục liên quan đến bảo hiểm

     Theo các quy định của Luật số  58/2014/QH13 về luật Bảo hiểm xã hội đối với người lao động của Quốc hội Khóa XIII, để cụ thể các chế độ mà người lao động được hưởng và có quyền được hưởng theo hiện hành có một số luật, quyết định, biểu mẫu hướng… Xem thêm »

Thủ tục hành chính: Các mẫu công văn, báo cáo, quyết định, tờ trình, thông báo

Mẫu công văn các loại: Thể thức và Kỹ thuật trình bày một Văn bản hành chính Mẫu ban hành Quyết định của Trung tâm Mẫu Công văn đi của Trung tâm Mẫu Công văn do phòng Tổng hợp soạn Mẫu Công văn đi do phòng GV&ĐT soạn Mẫu Công văn có tên loại Mẫu… Xem thêm »