VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Đào Thu Thủy
  • Lượt xem: 445

     Theo các quy định của Luật số  58/2014/QH13 về luật Bảo hiểm xã hội đối với người lao động của Quốc hội Khóa XIII, để cụ thể các chế độ mà người lao động được hưởng và có quyền được hưởng theo hiện hành có một số luật, quyết định, biểu mẫu hướng dẫn về  về Bảo hiểm xã hội như sau:

 Luật số 58/2014/QH13 về luật bảo hiểm xã hội Tải xuống
 Nghị định 115 về các quy định chi tiết một số điều về BHXH Tải xuống
 Quyết định 959/QĐ-BHXH Tải xuống

 

1.Báo tăng lao động:

 Thủ tục hướng dẫn báo tăng lao động Tải xuống
 Báo tăng lao động (Mẫu D02-ts) Tải xuống
 Công văn đề nghị (Mẫu D01-ts) Tải xuống
 Mẫu TK1_TS Tải xuống
 Mẫu TK2_TS Tải xuống

 

2. Báo giảm lao động

 Thủ tục báo giảm lao động Tải xuống
 Công văn đề nghị (Mẫu D01-ts) Tải xuống
 Báo giảm lao động (Mẫu D02-ts) Tải xuống

 

 3.Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng

 Thủ tục hướng dẫn thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng Tải xuống
 Công văn đề nghị (Mẫu D01-ts) Tải xuống
 Mẫu DO2-ts Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng Tải xuống

 

4. Chế độ thai sản

 Điều kiện hưởng chế độ thai sản Tải xuống
 Lao động nữ sinh con, xin con nuôi Tải xuống
 Lao động nữ mang thai hộ Tải xuống
 Lao động nam có vợ sinh con Tải xuống
 Chế độ khám thai cho lao động nữ Tải xuống
 Chế độ nạo hút thai, thai chết lưu Tải xuống
 Chế độ tránh thai, triệt sản Tải xuống
 Mẫu 70a-HD Tải xuống
 Mẫu C65 – HD Tải xuống
 Chê độ phục hồi sức khỏe sau sinh Tải xuống
 Thủ tục báo giảm thai sản Tải xuống

 

5. Chế độ hưu trí

 Thủ tục hướng dẫn chế độ hưởng hưu trí Tải xuống
 Công văn đề nghị (Mẫu D01-ts) Tải xuống
 Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám chữa bệnh Tải xuống
 Báo giảm lao động do nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm Tải xuống

 

 6. Cấp thẻ bảo hiểm hàng năm cho người lao động

 Công văn đề nghị (Mẫu D01-ts) đề nghi cấp thẻ BHYT hàng năm cho người lao động Tải xuống
 Mẫu danh sách lao động tham gia BHYT Tải xuống
 Danh sách thay đổi nơi khám chữa bệnh Tải xuống
 Nội dung đề nghị cấp thẻ BHYT Tải xuống

 

7. Cấp thẻ  BHYT do mất, hỏng, sai thông tin trên thẻ

 Công văn đề nghị (Mẫu D01-ts) đề nghi cấp thẻ BHYT do hỏng, mất, sai thông tin Tải xuống
 Nội dung chi tiết đề nghị cấp thẻ Tải xuống

 

8. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

 Công văn đề nghi cấp lại sổ BHXH Tải xuống