VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Nguyễn Thúy Hằng
  • Lượt xem: 8

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành chủ trì tham gia đào tạo

 
Ghi chú
 

1.      

PGS.TS. Nguyễn Nhị Điền

1957

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Trưởng tiểu ban

2.      

PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng

1958

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

3.      

TS. Trịnh Văn Giáp

1958

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

4.      

PGS. TS. Trần Quốc Dũng

1958

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

5.      

TS. Nguyễn Hào Quang

1960

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

6.      

TS. Phan Sơn Hải

1960

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

7.      

TS. Nguyễn Thanh Tùy

1960

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

8.      

TS. Đặng Quang Thiệu

1960

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

9.      

TS. Vương Thu Bắc

1960

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

10.             

TS. Trần Ngọc Toàn

1962

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

11.             

TS. Hồ Mạnh Dũng

1963

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

12.             

TS. Trần Chí Thành

1965

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

13.             

PGS.TS. Phạm Đức Khuê

1966

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

14.             

TS. Phạm Ngọc Sơn

1970

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

15.             

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải

1973

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

16.             

TS. Trần Tuấn Anh

1975

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

17.             

TS. Phan Việt Cương

1978

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

18.             

TS. Phạm Như Việt Hà

1979

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

19.             

TS. Lê Xuân Chung

1981

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

20.             

TS. Trương Văn Khánh Nhật

 

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

21.             

TS. Nguyễn Ngọc Anh

1988

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

22.             

TS. Nguyễn Văn Kiên

1982

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

23.             

TS. Hoàng Văn Khánh

1984

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

24.             

TS. Lê Ngọc Thiệm

1981

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

25.             

TS. Lưu Anh Tuyên

1982

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

26.             

TS. Dương Thanh Tùng

1983

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

27.             

GS.TS. Đào Tiến Khoa

1952

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Trưởng tiểu ban

28.             

TS. Nguyễn Hồng Phan

1956

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

 

29.             

TS. Phạm Ngọc Đồng

1979

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

 

30.             

TS. Hoàng Sỹ Thân

1980

Vật lý  lý thuyết và vật lý toán

 

31.             

TS. Đỗ Công Cương

1980

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

 

32.             

TS. Nguyễn Bá Tiến

1955

Hóa phân tích

 

33.             

GS.TS, Nguyễn Quốc Hiến

1956

Hóa phân tích

 

34.             

TS. Nguyễn Trọng Ngọ

1959

Hóa phân tích

 

35.             

PGS.TS, Nguyễn Thị Kim Dung

1960

Hóa phân tích

Trưởng tiểu ban

36.             

TS. Lê Hồng Minh

1962

Hóa phân tích

 

37.             

TS. Nguyễn Giằng

1963

Hóa phân tích

 

38.             

TS. Trần Minh Quỳnh

1971

Hóa phân tích

 

39.             

TS. Cao Đông Vũ

1971

Hóa phân tích

 

40.             

TS. Trịnh Anh Đức

1974

Hóa phân tích

 

41.             

TS. Nguyễn Minh Hiệp

1984

Hóa phân tích

 

42.             

PGS.TS. Lê Bá Thuận

1957

Hóa vô cơ

Trưởng tiểu ban

43.             

TS. Cao Đình Thanh

1957

Hóa vô cơ

 

44.             

TS. Nguyễn Trọng Hùng

1963

Hóa vô cơ

 

45.             

TS. Hoàng Nhuận

1964

Hóa vô cơ

 

46.             

TS. Phạm Quang Minh

1964

Hóa vô cơ

 

47.             

PGS.TS. Lê Thị Mai Hương

1966

Hóa vô cơ

 

48.             

TS. Lưu Xuân Đĩnh

1979

Hóa vô cơ

 

49.             

TS. Bùi Công Trình

1983

Hóa vô cơ