VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Trần Trầm
  • Lượt xem: 43

                        BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

VIỆT NAM

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  239/TB-VNLNT

                       Hà Nội, ngày   17  tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022;

Căn cứ Công văn số 187/VNLNT-NTC ngày 18/4/2022 của Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2022,

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN) thông báo danh sách đề cử các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 như sau:  

 Stt

Họ và tên

Năm sinh

Năm bổ nhiệm PGS/GS

Đơn vị công tác

PGS

GS

Ngành

1    

Đào Tiến Khoa

1952

 

2010

Vật lý

Viện NLNTVN

Lê Hồng Khiêm

1958

 

2015

Vật lý

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

Nguyễn Quốc Hiến

1956

 

2021

Hóa học

Viện NLNTVN

Trần Đại Lâm

1971

 

2018

Hóa học

Viện Hàn lâm Khoa h

ọc và Công nghệ Việt Nam

5  

Phan Đình Tuấn

1959

 

2018

Hóa học

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

Nguyễn Nhị Điền

1957

2002

 

Vật lý

Viện NLNTVN

7

Phạm Đức Khuê

1966

2016

 

Vật lý

Viện NLNTVN

Lê Bá Thuận

1957

2002

 

Hóa học

Viện NLNTVN

Nguyễn Thị Kim Dung

1960

2016

 

Hóa học

Viện NLNTVN

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Triển khai, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, số 140 Đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Email: ttdthn140nt@gmail.com, điện thoại 024.35690080.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

– Các thành viên được đề cử;

– Website Viện NLNTVN (để t/b);

– Website Trung tâm ĐTHN (để t/b);

– Lưu: VT, NTC.

                                     KT. VIỆN TRƯỞNG

                                      PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                     

                                        (đã ký)

 

                                        Trần Ngọc Toàn

 

Tài liệu liên quan