VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Vũ Hoàng Hải
  • Lượt xem: 1095
     Dưới đây là các thông tư qui định định mức cho từng khoản để xây dựng dự toán chi tiết nhiệm vụ hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ khoa học công nghệ:

1. Quy định công tác phí, hội nghị hội thảo trong nước

Thông tư 40/2017/TT-BTC 

 

2. Quy định  chi các lớp đào tạo ngăn hạn, dài hạn trong và ngoài nước

Thông tư 139/2010/TT-BTC 

 

3. Quy định  xây dựng khung chương trình và biên soạn tài liệu giảng dậy

Thông tư 123/2009/TT-BTC

 

4. Xây dựng dự toán cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 

 

5. Quy định chi biên dich  tài liệu, hội nghị hội thảo có yếu tố Nước ngoài

Thông tư 01/2010/TT-BTC 

 

Tham khảo thêm:

– Quyết định 439/QĐ-VNLNT ngày 29/10/2015  quy định định mức xây dựng phân bổ  kinh phí trong hoạt động khoa học và công nghệ.

–  Thông tư 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 , thực hiện cơ chế tự chủ tại tổ chức khoa học và công nghệ.