VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Trần Trầm
  • Lượt xem: 90


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    736 /TB-VNLNT

Hà Nội, ngày  07 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023

 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

 

 Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN ngày 17/11/2022 của chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022;

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 như sau:

  1. Vị trí, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh phó giáo sư
  • Số lượng theo từng chuyên ngành:

Chuyên ngành

Hóa học

Sinh học

Vật lý

Số lượng

01

01

01

– Điều kiện đăng ký bổ nhiệm:

  1. Ứng viên đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư;
  2. Có năng lực xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu;
  3. Có kinh nghiệm hợp tác quốc tế;
  4. Có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và làm việc lâu dài tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
  5. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

– Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của ứng viên (Mẫu số 15 ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022, http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-so-82-hdgsnn-v-v-thong-bao-bo-sung-cap-nhat-phu-luc-ii-quyet-dinh-37-2018-qd-ttg_673 );

– Lý lịch khoa học cập nhật đến 31/12/2022;

– Bản sao Quyết định Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.

          Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 kể từ ngày 15/12/2022 đến 17 giờ ngày 30/12/2022 tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân, 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội; số điện thoại: 024 35690080, email: daotaohatnhan@gmail.com.

          Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo và kính đề nghị các nhà giáo có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký để Viện thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định.

          Trân trọng./.

Nơi nhận: 

– Các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN;

– Website Viện NLNTVN (để t/b);

– Website NTC (để t/b);

– Lưu: VT, NTC.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 (Đã ký) 

Phạm Quang Minh

Tài liệu liên quan