VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Trần Trầm
  • Lượt xem: 77

           BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

VIỆT NAM

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   238  /TB-VNLNT

                            Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

 

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022

của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ bản Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Hóa học năm 2021 của ông Nguyễn Ngọc Duy.

Ngày 16/5/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN) đã họp trao đổi, thảo luận công khai và dân chủ đối với 01 hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022. Căn cứ biên bản họp và kết quả lấy ý kiến đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với ứng viên, Hội đồng nhất trí danh sách bổ nhiệm cho ứng viên có tên sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đề nghị bổ nhiệm

Ngành bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý

1

Nguyễn Ngọc Duy

Phó giáo sư

Hóa học

Đồng ý 100%

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện NLNTVN được biết. Các ý kiến đóng góp hoặc phản ánh, vui lòng gửi về cho thư ký Hội đồng (thông qua Trung tâm Đào tạo hạt nhân) trước ngày 03/6/2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

– Các thành viên Hội đồng;

– Các đơn vị trực thuộc Viện (để t/b);

– Website Viện NLNTVN;

– Website NTC;

– Lưu: VT, NTC.

                                                       VIỆN TRƯỞNG

 

                                                     (đã ký)

 

                                                        Trần Chí Thành

238_TB_VNLNT